Opći uvjeti poslovanja

doneseni sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07) Realis centar nekretnina d.o.o., iz Zagreba, Ribnjak 1, OIB: 66307839797

Članak 1.
Značenje izraza sadržanih u Općim uvjetima poslovanja
 
Pojedini izrazi u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja (nadalje: OUP) imaju sljedeća značenja:
1. Posrednik u prometu nekretnina REALIS CENTAR NEKRETNINA d.o.o. za poslovanje nekretninama je trgovačko društvo koje ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina određene Zakonom o posredovanju u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Posrednik).
2. Agent posredovanja u prometu nekretnina fizička je osoba koja je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina i kao takav zaposlen kod Posrednika (u daljnjem tekstu: Agent).
3. Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe, te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
4. Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina – u daljnjem tekstu: Nalogodavac).
5. Treća osoba je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina (u daljnjem tekstu: Treća osoba).

Članak 2.
Ponuda
 
Ponuda Posrednika temelji se na podacima zaprimljenim pisanim i/ili usmenim putem od vlasnika nekretnina koje se nude na prodaju, u zakupu ili najmu kao i na podacima zaprimljenim pisanim ili usmenim nalogom Nalogodavca.

Članak 3.
Ugovor o posredovanju u prometu nekretnine
 
Ugovor o posredovanju je ugovor kojim se reguliraju odnosi između Nalogodavca i Posrednika.
Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Ugovor) obvezuje se Posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem Treću osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini, a Nalogodavac
se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu (u daljnjem tekstu: Naknada) ako taj pravni posao bude sklopljen.
Ugovor se sklapa u pisanome obliku i na određeno vrijeme.
Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji sklapaju Ugovor, smatra se da je Ugovor sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.

Članak 4.
Prestanak Ugovora o posredovanju
 
Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.
Nalogodavac je dužan naknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.
Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog Ugovora nakon prestanka tog Ugovora Nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora, dužan je Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako Ugovorom nije drugačije ugovoreno.

Članak 5.
Isključivo posredovanje
 
Ugovorom se Nalogodavac može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika, odnosno da neće nekretninu prodavati sam ili na drugi način, što je Isključivo posredovanje - koja obveza mora biti izričito ugovorena, a Posrednik je dužan posebno upoznati Nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule.
Ako je za vrijeme trajanja Ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac sklopio mimo Posrednika pravni posao preko drugog posrednika, odnosno sam ili na drugi način, a za koji je isključivom Posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je Posredniku platiti posredničku Naknadu u iznosu kao da je Posrednik posredovao ili stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja koje ne mogu biti veći od posredničke Naknade za posredovani posao.

Članak 6.
Obveze Posrednika
 
Posrednik u obavljanju poslova posredovanja, odnosno drugih radnji u vezi s poslom koji je predmet poslovanja mora postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnjom dobrog stručnjaka).
Posrednik je obvezan prilikom posredovanja za sklapanje ugovora o kupoprodaji, ugovora o najmu ili zakupu, zamjeni nekretnine obavljati osobito sljedeće:
1. nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
2. upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini,
4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
5. omogućiti pregled nekretnina,
6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,
7. čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pisanome nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,
9. obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.
10. upoznati Nalogodavca s odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 87/08)

Članak 7.
 
Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu s trećom osobom o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla; ako je Nalogodavcu omogućeno stupanje u vezu s trećom osobom s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla a naročito ako ga je neposredno doveo ili uputio Nalogodavcu u razgledavanje predmetne nekretnine, organizirao susret između Nalogodavca i treće osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla, priopćio Nalogodavcu ime, broj telefona, faksa ili adresu treće osobe ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

Članak 8.
Obveze Nalogodavca
 
Sklapanjem Ugovor o posredovanju s Posrednikom Nalogodavac preuzima slijedeće obveze:
1. obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati Posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema Trećoj strani,
2. dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
3. osigurati Posredniku i trećoj osobi razgledanje nekretnine,
4. obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
5. nakon sklapanja posredovanog pravnog posla, odnosno Predugovora kojim se obavezao sklopiti posredovani pravni posao, ili Ugovor, dužan je isplatiti Posredniku posredničku Naknadu, osim ako nije drugačije ugovoreno
6. naknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
7. obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.
Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s Trećom osobom koju je posrednik našao, niti sklopiti pravni posao. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri, te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od Naknade.
Nalogodavac će odgovarati za štetu ako je postupao prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja posredovanog posla.

Članak 9.
Posrednička naknada
 
Visina posredničke naknade određuje se Ugovorom i iznosi od 1 do 6 % kupoprodajne cijene nekretnine, odnosno u slučaju najma-zakupa od 100% do 200% iznosa jedne mjesečne najamnine - zakupnine. Prilikom zamjene nekretnine naknada se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je stranka stekla zamjenom.
Posrednik stječe pravo na naknadu tek nakon sklapanja pravnog posla, predugovora, ugovora za koji je posredovao, osim ako posrednik i nalogodavac nisu ugovorili drugačije.
Troškove dodatnih usluga u vezi s poslom koji je predmet poslovanja posrednik može naplatiti u visini stvarnih troškova ako je to posebno ugovoreno između posrednika i nalogodavca.
Nakon prestanka ugovora posrednik ima pravo na naknadu u roku ne dužem od vremena sklopljenog ugovora, ako ugovorom nije drugačije ugovoreno, i u slučajevima kad nalogodavac sklopi s trećom osobom pravni posao koji je pretežito posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju.
Nakon prestanka ugovora posrednik ima pravo na naknadu u slučaju da je nalogodavac-kupac nekretnine ili njegov bračni, izvanbračni drug, djeca, pravni slijednik ili treća osoba sklopila ugovor za nekretninu mimo posrednika a za koju je posrednik doveo u vezu nalogodavca-kupca i prodavatelja ostvaruje pravo na naknadu bez obzira na prethodno navedenu okolnost.
U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene u članku 6. ovih OUP na temelju zahtjeva Nalogodavca cijena posredničke satnice je 400,00kn.
Na sve iznose naknada obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Članak 10.
Završne odredbe
 
Za sve što izričito nije utvrđeno ovim OUP ili Ugovor o posredovanju ili Ugovorom o isključivom posredovanju, primjenjivat će se Zakon o posredovanju u prometu nekretnina, Zakon o obveznim odnosima te ostali zakonski propisi.
Za moguće sporove nadležan je sud u Zagrebu.

Opći uvjeti primjenjuju se od 01. veljače 2011. godine.